Erasmus +

ERASMUS+

2023-1-FR01-KA220-SCH-000155418

„Model United Nations”

 

Anunț selecție pentru proiect ERASMUS+ KA220

„Model United Nations”

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galați anunță demararea procedurii de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului ERASMUS+ cu titlul „Model United Nations”, proiect înregistrat cu numărul de referinţă 2023-1-FR01-KA220-SCH-000155418.

 

Parteneri:

- Franța (coordonator)

- Turcia

- Italia

- Polonia

- Irlanda

- Serbia

- România

 

Grupul țintă va fi compus din 5 profesori și 8 elevi

Criterii de selecție:

- interviu;
- testare online la limba engleză pentru a dovedi abilitățile lingvistice (B1 – B2);

Interviul și testarea la limba engleză02.02.2024- ora 12:00

 

Dragi colegi,

 

 

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de 10 cadre didactice în vederea participării la stagii de formare și activitate de job shadowing în cadrul programului Erasmus+, proiectul cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000121667, acreditarea: 2022-1-RO01-KA120-SCH-000106279 , derulat în anul scolar 2023-2024.

Atât activitatea de job shadowing (4 locuri) cât și stagiile de formare (6 locuri) se vor desfășura pe câte 7 zile (5 zile de activitate si 2 zile transport).

 

Depunerea dosarul de candidatură se va face la prof. Cucu Aurelia și prof. Mistrianu Ema Violeta iar procesul de selecţie se va derula conform graficului:

- 13-19 octombrie 2023 - depunerea dosarelor de candidatură;

- 23 octombrie 2023, interviul in limba engleza;

- 24 octombrie 2023, anunţarea grupului ţintă selectat.

Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • Curriculum vitae în format Europass/european semnat de către candidat insotit de dovezi ce sustin informatiile din CV;
 • Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect
 • Alte documente care să ateste cunoștințele TIC și de comunicare necesare derulării activităților proiectului.

 

Vă rugăm să introduceţi documentele solicitate într-un dosar de plastic, respectând ordinea din opis. Precizăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii. Candidaţii trebuie să fie cadre didactice titulare la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, care sa comunice, cel puţin la nivel mediu, în limba engleză, să participe activ la identificarea nevoilor de formare prin completarea chestionarului privind nevoile personale de perfecţionare, să posede cunoștințele TIC necesare derulării activităților proiectului, calitatea dosarului de candidatură apreciat conform unei grile de punctaj, să participe la întocmirea planului de dezvoltare europeană.

Aveţi disponibile anunţul de selecţie, rezumatul proiectului şi documentele din dosarul de candidatură pe site-ul şcolii (http://www.elenadoamna.ro/).

Mobilitățile vizează exclusiv personalul care NU a mai beneficiat de finanțare pentru mobilități de învățare Erasmus+ in cadrul contractelor/proiectelor anterioare (acreditari VET, SCH, ADU, începând cu anul 2021)".

 

EUROPE IS MY FUTURE


 

europe is my future site logo

Project site

 

“INTERCULTURAL BRIDGES EXTENDING TO EUROPEAN CITIZENSHIP”
2019-1-TR01-KA229-076762

 

Content and Language Integrated Learning

 

Parteneri în proiect:    •Turcia,         •Grecia,

•România      •Macedonia de Nord

•Italia,           •Portugalia

Activitățile proiectului sunt ilustrate de logo, care spune povestea proiectului într-un desen și ilustrază tematica propusă pentru ficare mobilitate, astfel:

•Italia – “CLIL course”,

•Macedonia de Nord – “Play with me”, •Portugalia – “Dance with me”, •Grecia – “Tell me your story”, •Romania – “Our traditional food”, Turcia – “Our traditional handicrafts and UNESCO Cultural Heritage”.

 

KA229 - School Exchange Partnerships

“KITCHEN OUR KINGDOM COOKING OUR PASSION”

 

•Parteneri: •Polonia,    •Slovenia

•Turcia,      •Franța

•Italia,       •România.

Scopul proiectului este dezvoltarea competențelor profesionale și lingvistice ale elevilor și promovarea bucătăriei tradiționale a fiecărei țări participante la proiect.

 

 

Link site proiect:  KITCHEN OUR KINGDOM COOKING OUR PASSION

 

 

 

Proiect ERASMUS+ 2018-1- TR01KA229-058891_3

"Noi depășim limitele și eliminăm barierele"

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

Descarcăre arhiva anexe:click aici

 

Pentru echipa de elevi participanţi la mobilităţile Proiectului Erasnus+ + “ Noi depășim limitele și eliminăm barierele,”, cu nr. de referință 2018-1- TR01KA229-058891_3.

Selecţia va avea loc în perioada: 1.X.2018 – 19.X.2018

Criterii de selecţie :

 1. Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect : elevi din clasele X – XII
 2. Media 10 la purtare
 3. Dorinţa de participare la proiect : obiective, modul de pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului
 4. Competenţe lingvistice de limba engleză
 5. Compețenţe de TIC ( redactare documente word, power point, tehnici de design )
 6. Competenţe personale ( comunicare, organizare, planificare şi respectare a termenelor)
 7. Portofoliu individual ( diplome, contribuţii la proiecte, acţiuni de voluntariat )
 8. Procesul de selecţie se organizează în conformitate cu calendarul stabilit ( ANEXA 1)

 

Dosarele de candidatură vor fi depuse la managerul de proiect ( Laura – Diana Manolache profesor la Colegiului de Industrie Alimentară” Elena Doamna”), cu număr de înregistrare și vor cuprinde :

 

1.Cerere de înscriere la selecţie (ANEXA 2 )

2. Acordul scris al părintelui ( ANEXA 3)

3. Copie act de identitate

4. Adeverinţă tip din care să reiasă numărul de absenţe din anul şcolar precedent (total şi motivate)

5. Adeverinţă tip din care să reiasă media la purtare şi media generală în anul şcolar precedent

6. Declarație de consimţământ privind folosirea datelor personale ( ANEXA 4)

7. Portofoliu individual (copii diplome, certificate, adeverinţe etc)

8. Scrisoare de motivaţie

9. Scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginte (ANEXA 5)

 

Probele de selecţie și ponderea în rezultatul final.

 1. Proba de evaluarea orală la limba engleză ( 20%)
 2. Discuţie privind motivaţia de participare la proiect ( 20%)
 3. Evaluarea portofoliului individual (20%)
 4. Evaluarea scrisorii de motivaţie ( 20%)

5.   Scrisoare de recomandare

6.  Aprecierea profesorului diriginte.

 

 

Calendarul  Selecție

Anexa 1

30 septembrie  2018- anunțarea și afișarea criteriilor ( situ-ul școlii, avizierul elevilor)

1 -8 octombrie 2018, ora 14, depunerea dosarelor de candidatură  se va face la managerul de proiect (prof. Laura-Diana Manolache- luni între orele 10-14, corp B, marți, miercuri, joi între orele 8-14  în corp A și vineri în corp B între orele 8-11) ,cu număr de înregistrare

9 octombrie – evaluarea dosarelor de candidatură și afișarea listelor pentru susținerea

probei scrise și orale în limba engleză precum și  interviului

10 octombrie – susținerea probelor scrise și orale în limba engleză și interviul de selecție

11 octombrie – afișarea rezultatelor

11 octombrie – depunerea contestațiilor( până la ora 12) și soluționarea acestora

12 octombrie – afișarea rezultatelor finale și anunțarea grupului țintă.

PROCEDURA DE SELECȚIE

Se va realiza în 3 etape:

Etapa 1. Etapa de înscriere

În perioada de înscriere profesorii solicitanți vor depune la managerul de proiect dosarul de înscriere înregistrat în prealabil la secretariatul școlii, care va conține:

 1. Cerere de înscriere, (se va specifica și țara în care dorește să participe la mobilitate)
 2. Scrisoare de intenție în care își vor exprima motivația participării la acest proiect, din care să reiasă și disponibilitatea de a contribui la pregătirea alor colegi prin diferite activități de formare
 3. CV-ul în format europass
 4. Certificate de competență lingvistică și TIC, alte competențe care vin în sprijinul derulării proiectului
 5. Certificate care să ateste implicarea în conceperea și coordonarea proiectelor școlare la nivel regional, național și internațional
 6. Adeverință de profesor diriginte/ titular/ director/ director adjunct
 7. Declarație privind disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect
 8. Declarație privind disponibilitatea de cofinanțare a mobilității.

 

Mențiune:

Dosarul va conține un opis în 2 exemplare, iar paginile din dosar se vor numerota. Dosarele incomplete și cele depuse după termenul limită nu vor intra în etapa de evaluare. Candidatul este respins.

Etapa 2  - Evaluarea dosarelor de înscriere

Selecția va fi efectuată de un comitet de selecție numit de către managerul de proiect și alcătuit din 3 membri(de prefert cel puțin unul din afara unității școlare și obligatoriu coordonatorul de proiect). Pentru selecția participanților se vor utiliza:

 1. Diplome, certificate și atestate de formare profesională prin cursuri de prefecționare și formare continuă, la nivel județean, național și internațională
 2. Certificate de formare lingvistice și de utilizare TIC eliberate de centre de formare și universității
 3. Alte documente care să ateste calitățile prevăzute de selecția participanților.

Rezultatul evaluării se va formula ADMIS/ RESPINS

Etapa 3 – Afișarea rezultatelor

În urma evaluării dosarelor depuse, comitetul de selecție va alcătui lista cu profesorii admiși și lista cu profesorii rezerve, conform calendarului de selecție. Eventualele contestații vor fi evaluate de o comisie formată din alți 3 membri, cadre didactice care nu au depus dosare pentru selecție.

NOTĂ:

În cazul în care se constată egalitate de punctaje, în urma evaluării dosarelor candidaților,  se va realiza un interviu în limba de comunicare a proiectului ( limba engleză).


Selecția participanților

Criterii de selecție a profesorilor pentru participarea la Proiecrul Erasmus+ “ Noi depășim limitele și eliminăm barierele”, cu numărul de referință 2018-1- TR01KA229-058891_3.

PARTICIPANȚII vor dovedi:

 1. Toleranță, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare și lucru în echipă.
 2. Abilități de lucru pe calculator (creare pagină web, editare text, desing fotografie, grafică, film).
 3. Abilități de comunicare în limba de lucru a proiectului.
 4. Implicarea anterioară în organizarea și coordonarea de proiecte, activități de voluntariat, excursii și alte activități extrașcolare.
 5. Interes în dezvoltarea de noi abilități de proiectare curriculară a unor activități de învățare.
 6. Abilități în coordonarea și realizarea unor activități artistice (pictură, teatru, poezie, muzică, povestiri, etc.)
 7. Angajamentul de a multiplica rezultatele proiectului prin activități de diseminare

(materiale pentru websitu-ul oficial al proiectului, articole în mass-media, prezentarea proiectului și promovarea produselor obținute cu ocazia diferitelor evenimente - con-sfătuiri, cercuri pedagogice, lectorate cu părinții, conferințe, simpozioane, târguri educaționale, etc) de a îndruma alți colegi și de a continua aplicarea celor învățate pe parcursul proiectului.

 1. Disponibilitate la efort intelectual și adaptarea la lucru sub presiunea timpului, spirit de inițiativă, spirit de observație.

GRILA DE EVALUARE

Proba de evaluare scrisă și orală în limba engleză - 20 puncte

-          Probă de înțelegere a textului scris – 5 puncte

-          Probă de exprimare scrisă( mail, scrisoare, prezentarea unui eveniment) – 5 puncte

-          Probă de exprimare orală – 10 puncte

Interviu – discuție privind motivația de participare la proiect – 20 puncte

-          Prezentarea obiectivelor – 5 puncte

-          Prezentarea competențelor profesionale – 5 puncte

-          Prezentarea unui document PPT(Galați/ România/ C.I.A.”Elena Doamna”) – 5 puncte

-          Interacțiunea cu membrii comisiei – 5 puncte

Evaluarea portofoliului individual – 20 puncte

-          Participări la manifestări culturale, artistice – 10 puncte ( 2p/eveniment)

-          Participări la activități de voluntariat – 5 puncte ( 1p/activitate)

-          Participări la proiecte educative – 5 puncte ( 1p/activitate)

Evaluarea scrisorii de motivație 20 puncte

-          Argumentarea motivației de a participa la proiect - 10 puncte

-          Descrierea implicării în proiect – 5 puncte

-          Descrierea modalității de diseminare a activităților proiectului – 5 puncte

Scrisoare de recomandare – aprecierea profesorului diriginte – 20 punce

-          Criteriile din anexa 5 – 14 puncte

-          Alte aspecte relevante cf anexei 5 – 6 puncte

descarcăre arhiva anexe:click aici

 

 

 

Proiect ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-0371

"Love Is For Everyone"

Site-ul proiectului

Obiectiv general:

- Să promoveze valorile culturale care încurajează cooperarea dintre elevii din diferite țări pentru a îmbunătăți atitudinea generală în ceea ce privește incluziunea socială, diversitatea, egalitatea de gen și nediscriminarea, pentru a reduce nivelul atitudinii netolerante cu 15%.

 

Obiective specifice:

O1. Să dezvolte o strategie care să consolideze respectul reciproc și înțelegere, toleranța fata de cei mai puțin privilegiați, față de grupurile dezavantajate și persoanele cu nevoi speciale;

O2. Să consolideze încrederea de sine în elevii de sex feminin de a-și urma planurile profesionale spre a se atinge egalitatea de gen în toate domeniile profesionale;

O3. Elevi, profesori, emigranți, imigranți să dobândească, să împărtășească cunoștințele și să accepte diferența dintre culturi;

O4. Profesorii să învețe să adapteze materialele didactice și să lucreze cu indivizi, și nu numai, grupuri de elevi, în funcție de nevoile acestora;

O5. Creşterea motivației elevilor noștri de a învăța și de a folosi limbi străine și TIC;

 

Grupul țintă (mobilităţi) va fi compus  din 8 elevi și 4 profesori (finanţare pentru un singur profesor însoţitor/mobilitate).

Criterii de selecție profesori:

-   scrisoare de intenție;

- interviu în limba engleză pentru a dovedi abilitățile lingvistice (A2-B1);
- chestionar privind identificarea nevoilor școlii în ceea ce privește violența și xenofobia.

Elevii vor fi selectați în funcție de rezultatele unui chestionar care va sublinia capacitatea acestora de a tolera și accepta în orice mod persoanele cu nevoi speciale. Vor fi selectați aproximativ 50 de elevi dintre cei care au cel mai scăzut nivel de empatie și toleranță față de ceilalți.

 

 

Anunt selectie cadre didactice pentru proiect ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-0371 Love Is For Everyone

Obiectiv general:

- Să promoveze valorile culturale care încurajează cooperarea dintre elevii din diferite țări pentru a îmbunătăți atitudinea generală în ceea ce privește incluziunea socială, diversitatea, egalitatea de gen și nediscriminarea, pentru a reduce nivelul atitudinii netolerante cu 15%.Grupul țintă va fi compus  din 8 elevi și 4 profesori.

 

Criterii de selecție profesori:

- scrisoare de intenție;

- interviu în limba engleză pentru a dovedi abilitățile lingvistice (A2 - B1);
- chestionar privind identificarea nevoilor școlii în ceea ce privește violența și xenofobia.

 

Perioada de depunere a scrisorii de intentie - 5-9.10.2017 (la Iuliana Leuștean sau Aurelia Cucu)

Interviul in limba engleza - 10.10.2017- ora 14,00

 

Important de stiut: pentru fiecare destinație s-a aprobat buget doar pentru un singur profesor.

 

 

 

 

Proiect Erasmus+, KA1, Learning Mobility of Individuals School education staff mobility 2016-1-RO01-KA101-023289,

"Innovation, originality and applicability in teaching using ICT"

Programul de mobilitate constă într-un stagiu de formare a 15 cadre didactice de la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galaţi, România, ce se va desfășura în perioada 1.10.2016 – 30.09.2017.

Obiectivul general al proiectului:

-dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare în străinătate, în scopul de a învăța noi metode activ-participative utilizate în activitățile de predare-învățare-evaluare pentru a crește interesul elevilor în dezvoltarea personală și profesională, pentru a reduce absenteismul şi abandonul școlar cu 2%.

Obiective specifice:

O1- îmbunătățirea competențelor pedagogice și metodice de elaborare de strategii didactice inovatoare şi atractive pentru a implica activ elevul în procesul de predare-învățare-evaluare;

O2- perfecționarea competențelor digitale în vederea creșterii nivelului de aplicabilitate a lecțiilor;

O3- perfecționarea abilităților de comunicare în limbi străine.

Organizațiile furnizoare de cursuri de formare:

 • ESMOVIA - Spania, - „ICT pentru predare și învățare”
 • KAIROS EUROPE - Anglia – „Moodle în acțiune: cum să integrăm Moodle la clasă”
 • EUROFORM-Italia – „Utilizarea inovativă a instrumentelor IT pentru modulele de industrie alimentară”

Criteriile de selecţie pentru persoanele participante la cursul de formare sunt:

- să fie profesori titulari ai şcolii;

- să comunice, cel puţin la nivel mediu, în limba engleză;

- să participe activ la identificarea nevoilor de formare prin completarea chestionarului privind nevoile personale de perfecţionare;

- să posede cunoștințele TIC necesare derulării activităţilor proiectului;

- calitatea dosarului de candidatură apreciat conform unei grile de punctaj;

- să participe la întocmirea planului de dezvoltare europeană.

Grupul țintă va fi format 8 profesori de cultură generală și 7 profesori cultură de specialitate luându-se în calcul raportul între numărul profesorilor de cultură generală și cel al profesorilor de specialitate din școală. Cei 15 profesori vor fi împărțiți în trei fluxuri la trei cursuri diferite în Spania, Anglia și Italia.

 

Link site-ul proiectului:  Innovation, originality and applicability in teaching using ICT

Blog-ul proiectului: Innovation, Originality and Applicability in Teaching using ICT

 

Lista finală a cadrelor didactice selectate

în vederea participării la mobilitățile proiectului

Erasmus+, KA1, 2016-1-RO01-KA101-023289

"Innovation, originality and applicability in teaching using ICT”

Nr. crt.

Numele și prenumele

Fluxul la care participă

1.

Brânzaru Ioana

EUROFORM-Italia

2.

Capriş Mihaela

ESMOVIA - Spania

3.

Cucu Aurelia

KAIROS EUROPE - Anglia

4.

Coman Mariana

KAIROS EUROPE - Anglia

5.

Gheţău Camelia

KAIROS EUROPE - Anglia

6.

Grozavu Camelia

EUROFORM-Italia

7.

Ion Dana Ioana

KAIROS EUROPE - Anglia

8.

Iuraşcu Elena

ESMOVIA - Spania

9.

Leuştean Iuliana

EUROFORM-Italia

10.

Lupu Mariana

ESMOVIA - Spania

11.

Marinescu Gina

EUROFORM-Italia

12.

Mironescu Aurora

ESMOVIA - Spania

13.

Mistrianu Ema-Violeta

ESMOVIA - Spania

14.

Popescu Carmen

EUROFORM-Italia

15.

Rusu Ştefania Florentina

KAIROS EUROPE - Anglia

 

 
More Articles...