EXTRAS din STATUTUL

ASOCIAŢIEI „ ELENA DOAMNA”

CAPITOLUL I

FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, SCOPUL, OBIECTIVE, PATRIMONIUL

Art. 1. FORMA JURIDICĂ A ASOCIAŢIEI

Asociaţia este persoană juridică nonprofit, nonguvernamentală, apolitică.

Art. 2 . DENUMIREA ASOCIAŢIEI

Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA „ELENA DOAMNA” Galaţi.

Art. 4. DURATA ASOCIAŢIEI

Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată, cu începere de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

Art. 5. SCOPUL şi OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

(1). Scopul Asociaţiei „Elena Doamna” Galaţi îl constituie dezvoltarea învăţămantului preuniversitar în domeniul industriei alimentare, promovarea în plan moral, spiritual, ştiinţific şi educaţional a elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite, colaborarea cu părinţii elevilor precum şi susţinerea şi acordarea de sprijin financiar copiilor defavorizaţi.

(2). Obiectivele Asociaţiei „Elena Doamna” sunt următoarele:

a. Încheierea de parteneriate cu instituţiile statului, instituţii educaţionale şi ONG-uri din ţară sau din străinătate;

b. Încheierea de parteneriate cu părinţii elevilor;

c. Înfiinţarea/formarea de centre de educaţie incluzivă;

d. Realizarea de schimburi de experienţă profesională cu instituţii din ţară şi străinătate;

e. Crearea unui centru de formare şi reconversie profesională în domeniul industriei alimentare şi a serviciilor;

f. Organizarea de activităţi cultural artistice, excursii în ţară şi străinătate;

g. Organizarea de conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel local, naţional sau internaţional pentru elevi şi cadre didactice;

h. Organizarea de cursuri în vederea stimulării performanţei şcolare pentru disciplinele solicitate de elevi;

i. Realizarea de programe interculturale;

j. Accesarea de proiecte cu finanţare naţională, europeană sau internaţională;

k. Acordarea de sprijin financiar elevilor proveniţi din mediul urban şi rural cu probleme financiare;

l. Susţinerea performanţei şcolare prin acordarea de burse/premii elevilor merituoşi;

m. Plata analizelor medicale obligatorii pentru elevii proveniţi din medii defavorizate;

n. Acordarea unor ajutoare financiare pentru familii de pensionari, bolnavi (foşti elevi ai şcolii, profesori sau alte categorii de salariaţi ai şcolii);

o. colaborarea cu organizaţii, instituţii, persoane private din ţară ţi străinătate interesate în sprijinirea scopului asociaţiei;

p. promovarea intereselor, activităţii şi imaginii asociaţiei la nivel local, naţional şi regional.

Art. 6. PATRIMONIUL

(1) Asociaţia se constituie cu un patrimoniu subscris în valoare de 1100 lei.

(2) Patrimoniul este constituit integral din numerar.

(3) Aportul în numerar al patrimoniului a fost vărsat integral la data constituirii asociaţiei, după cum urmează:

1. Nichita Maria-Luminiţa – 100 lei

2. Hurjui Lidia – 100 lei

3. Cristea Ana Daniela – 100 lei

4. Rusu Ştefania-Florentina – 100 lei

5. Ion Dana Ioana – 100 lei

6. Mironescu Aurora -100 lei

7. Brânzaru Ioana – 100 lei

8. Gheţău Camelia – 100 lei

9. Tănase Luminiţa – 100 lei

10. Teodor Violeta – 100 lei

11. Caraman Elena –Codruţa – 100 lei

(4) Veniturile asociaţiei pot proveni şi din:

a) cotizaţiile membrilor;

b) dobanzile şi dividendele provenite din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţia „Elena Doamna” Galaţi;

d) venituri realizate din activităţi economice;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege.

CAPITOLUL II

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 7. Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:

a. membrii-fondatori– cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;

b. membrii activi – cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi la realizarea scopului acestuia;

c. membrii de onoare – persoanele fizice şi persoanele juridice care au adus şi aduc servicii deosebite asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar;

Art. 9. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director şi în Comisia de Cenzori, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care candidează şi nu au suferit nici o condamnare penală;

b) să îşi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;

c) să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai Asociaţiei la acţiunile interne şi internaţionale;

d) să beneficieze de acţiunile şi de activităţile propuse de Asociaţie;

e) să fie recompensaţi pentru activitatea depusă, potrivit hotărârii Adunării Generale;

f) să folosească localurile asociaţiei, în limita disponibilităţii lor, în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute.

Art. 10. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

a) să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile Consiliului Director, ale asociaţiei şi să acţioneze pentru creşterea prestigiului acesteia;

b) să participe la activităţile organizate de Asociaţie;

c) să îşi plătească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;

d) să nu întreprindă acţiuni în defavoarea Asociaţiei.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

Art. 13. Organele Asociaţiei sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) Cenzorul.

Art. 14. Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.

Art. 15. (1) Consiliul Director asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale.

Art. 16. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor.

CAPITOLUL IV

FINANŢAREA ASOCIAŢIEI

Art. 17. (1) Activitatea financiară a asociaţiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.

(2) Veniturile obţinute din activitaţi neeconomice proprii sunt neimpozabile şi includ:

a) cotizaţiile membrilor;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d) venituri realizate din activităţi economice directe;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) venituri obţinute prin valorificarea bunurilor aflate în patrimoniu;

g) venituri realizate din activităţile descrise, făcute în scop cultural, ştiinţific, educativ şi formativ-informativ;

h) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

i) alte venituri prevăzute de lege.

(1) Administrarea bugetului anual se face potrivit competenţelor stabilite de statut şi condiţiilor prevăzute în contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea programelor educaţionale;

(2) Asociaţia este scutită de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puţin 80% din veniturile obţinute din orice sursă în scopul realizării obiectivelor pentru care a fost autorizat, inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi pentru cheltuieli de funcţionare.

Art. 18. (1) Principalele categorii de cheltuieli ale Asociaţiei sunt:

a) indemnizaţii, prime şi premii;

b) procurări de materiale;

c) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

d) cazare, masă, transport;

e) apă, canal salubritate;

f) energie electrică, termică şi gaze naturale;

g) achiziţii de rechizite şi echipamente IT;

h) salarii şi adaosuri la salarii;

i) alte cheltuieli

(2) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(3) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii, etc. din disponibilităţile existente.

CAPITOLUL V

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art. 21. Întregul activ al asociaţiei se va atribui după lichidare Colegiului de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galaţi.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 22. Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii.

Art. 23. Prevederile prezentului act constitutiv se întregesc, de drept, cu dispoziţiile legale privitoare la asociaţii şi fundaţii.