Proiect ERASMUS+ 2018-1- TR01KA229-058891_3

"Noi depășim limitele și eliminăm barierele"

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

Descarcăre arhiva anexe:click aici

 

Pentru echipa de elevi participanţi la mobilităţile Proiectului Erasnus+ + “ Noi depășim limitele și eliminăm barierele,”, cu nr. de referință 2018-1- TR01KA229-058891_3.

Selecţia va avea loc în perioada: 1.X.2018 – 19.X.2018

Criterii de selecţie :

 1. Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect : elevi din clasele X – XII
 2. Media 10 la purtare
 3. Dorinţa de participare la proiect : obiective, modul de pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului
 4. Competenţe lingvistice de limba engleză
 5. Compețenţe de TIC ( redactare documente word, power point, tehnici de design )
 6. Competenţe personale ( comunicare, organizare, planificare şi respectare a termenelor)
 7. Portofoliu individual ( diplome, contribuţii la proiecte, acţiuni de voluntariat )
 8. Procesul de selecţie se organizează în conformitate cu calendarul stabilit ( ANEXA 1)

 

Dosarele de candidatură vor fi depuse la managerul de proiect ( Laura – Diana Manolache profesor la Colegiului de Industrie Alimentară” Elena Doamna”), cu număr de înregistrare și vor cuprinde :

 

1.Cerere de înscriere la selecţie (ANEXA 2 )

2. Acordul scris al părintelui ( ANEXA 3)

3. Copie act de identitate

4. Adeverinţă tip din care să reiasă numărul de absenţe din anul şcolar precedent (total şi motivate)

5. Adeverinţă tip din care să reiasă media la purtare şi media generală în anul şcolar precedent

6. Declarație de consimţământ privind folosirea datelor personale ( ANEXA 4)

7. Portofoliu individual (copii diplome, certificate, adeverinţe etc)

8. Scrisoare de motivaţie

9. Scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginte (ANEXA 5)

 

Probele de selecţie și ponderea în rezultatul final.

 1. Proba de evaluarea orală la limba engleză ( 20%)
 2. Discuţie privind motivaţia de participare la proiect ( 20%)
 3. Evaluarea portofoliului individual (20%)
 4. Evaluarea scrisorii de motivaţie ( 20%)

5.   Scrisoare de recomandare

6.  Aprecierea profesorului diriginte.

 

 

Calendarul  Selecție

Anexa 1

30 septembrie  2018- anunțarea și afișarea criteriilor ( situ-ul școlii, avizierul elevilor)

1 -8 octombrie 2018, ora 14, depunerea dosarelor de candidatură  se va face la managerul de proiect (prof. Laura-Diana Manolache- luni între orele 10-14, corp B, marți, miercuri, joi între orele 8-14  în corp A și vineri în corp B între orele 8-11) ,cu număr de înregistrare

9 octombrie – evaluarea dosarelor de candidatură și afișarea listelor pentru susținerea

probei scrise și orale în limba engleză precum și  interviului

10 octombrie – susținerea probelor scrise și orale în limba engleză și interviul de selecție

11 octombrie – afișarea rezultatelor

11 octombrie – depunerea contestațiilor( până la ora 12) și soluționarea acestora

12 octombrie – afișarea rezultatelor finale și anunțarea grupului țintă.

PROCEDURA DE SELECȚIE

Se va realiza în 3 etape:

Etapa 1. Etapa de înscriere

În perioada de înscriere profesorii solicitanți vor depune la managerul de proiect dosarul de înscriere înregistrat în prealabil la secretariatul școlii, care va conține:

 1. Cerere de înscriere, (se va specifica și țara în care dorește să participe la mobilitate)
 2. Scrisoare de intenție în care își vor exprima motivația participării la acest proiect, din care să reiasă și disponibilitatea de a contribui la pregătirea alor colegi prin diferite activități de formare
 3. CV-ul în format europass
 4. Certificate de competență lingvistică și TIC, alte competențe care vin în sprijinul derulării proiectului
 5. Certificate care să ateste implicarea în conceperea și coordonarea proiectelor școlare la nivel regional, național și internațional
 6. Adeverință de profesor diriginte/ titular/ director/ director adjunct
 7. Declarație privind disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect
 8. Declarație privind disponibilitatea de cofinanțare a mobilității.

 

Mențiune:

Dosarul va conține un opis în 2 exemplare, iar paginile din dosar se vor numerota. Dosarele incomplete și cele depuse după termenul limită nu vor intra în etapa de evaluare. Candidatul este respins.

Etapa 2  - Evaluarea dosarelor de înscriere

Selecția va fi efectuată de un comitet de selecție numit de către managerul de proiect și alcătuit din 3 membri(de prefert cel puțin unul din afara unității școlare și obligatoriu coordonatorul de proiect). Pentru selecția participanților se vor utiliza:

 1. Diplome, certificate și atestate de formare profesională prin cursuri de prefecționare și formare continuă, la nivel județean, național și internațională
 2. Certificate de formare lingvistice și de utilizare TIC eliberate de centre de formare și universității
 3. Alte documente care să ateste calitățile prevăzute de selecția participanților.

Rezultatul evaluării se va formula ADMIS/ RESPINS

Etapa 3 – Afișarea rezultatelor

În urma evaluării dosarelor depuse, comitetul de selecție va alcătui lista cu profesorii admiși și lista cu profesorii rezerve, conform calendarului de selecție. Eventualele contestații vor fi evaluate de o comisie formată din alți 3 membri, cadre didactice care nu au depus dosare pentru selecție.

NOTĂ:

În cazul în care se constată egalitate de punctaje, în urma evaluării dosarelor candidaților,  se va realiza un interviu în limba de comunicare a proiectului ( limba engleză).


Selecția participanților

Criterii de selecție a profesorilor pentru participarea la Proiecrul Erasmus+ “ Noi depășim limitele și eliminăm barierele”, cu numărul de referință 2018-1- TR01KA229-058891_3.

PARTICIPANȚII vor dovedi:

 1. Toleranță, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare și lucru în echipă.
 2. Abilități de lucru pe calculator (creare pagină web, editare text, desing fotografie, grafică, film).
 3. Abilități de comunicare în limba de lucru a proiectului.
 4. Implicarea anterioară în organizarea și coordonarea de proiecte, activități de voluntariat, excursii și alte activități extrașcolare.
 5. Interes în dezvoltarea de noi abilități de proiectare curriculară a unor activități de învățare.
 6. Abilități în coordonarea și realizarea unor activități artistice (pictură, teatru, poezie, muzică, povestiri, etc.)
 7. Angajamentul de a multiplica rezultatele proiectului prin activități de diseminare

(materiale pentru websitu-ul oficial al proiectului, articole în mass-media, prezentarea proiectului și promovarea produselor obținute cu ocazia diferitelor evenimente - con-sfătuiri, cercuri pedagogice, lectorate cu părinții, conferințe, simpozioane, târguri educaționale, etc) de a îndruma alți colegi și de a continua aplicarea celor învățate pe parcursul proiectului.

 1. Disponibilitate la efort intelectual și adaptarea la lucru sub presiunea timpului, spirit de inițiativă, spirit de observație.

GRILA DE EVALUARE

Proba de evaluare scrisă și orală în limba engleză - 20 puncte

-          Probă de înțelegere a textului scris – 5 puncte

-          Probă de exprimare scrisă( mail, scrisoare, prezentarea unui eveniment) – 5 puncte

-          Probă de exprimare orală – 10 puncte

Interviu – discuție privind motivația de participare la proiect – 20 puncte

-          Prezentarea obiectivelor – 5 puncte

-          Prezentarea competențelor profesionale – 5 puncte

-          Prezentarea unui document PPT(Galați/ România/ C.I.A.”Elena Doamna”) – 5 puncte

-          Interacțiunea cu membrii comisiei – 5 puncte

Evaluarea portofoliului individual – 20 puncte

-          Participări la manifestări culturale, artistice – 10 puncte ( 2p/eveniment)

-          Participări la activități de voluntariat – 5 puncte ( 1p/activitate)

-          Participări la proiecte educative – 5 puncte ( 1p/activitate)

Evaluarea scrisorii de motivație 20 puncte

-          Argumentarea motivației de a participa la proiect - 10 puncte

-          Descrierea implicării în proiect – 5 puncte

-          Descrierea modalității de diseminare a activităților proiectului – 5 puncte

Scrisoare de recomandare – aprecierea profesorului diriginte – 20 punce

-          Criteriile din anexa 5 – 14 puncte

-          Alte aspecte relevante cf anexei 5 – 6 puncte

descarcăre arhiva anexe:click aici