ANUNȚ

 

AN ȘCOLAR 2023-2024

Rezultate concurs promovare treaptă

Rezultate finale concurs ocupare post vacant Administrator PatrimoniuRezultate Interviu concurs ocupare post vacant Administrator PatrimoniuRezultate proba scrisă concurs ocupare post vacant Administrator PatrimoniuRezultate contestații selecție dosare concurs ocupare post vacant Administrator PatrimoniuRezultate selecție dosare concurs ocupare post vacant Administrator Patrimoniu 

Anunț concurs promovare treaptă

  

Anunț concurs ocupare post vacant -Administrator Patrimoniu

  

 

 

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE BURSE

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

 

Cuantum minim al burselor

 • bursă de merit – 450 lei/lună;
 • bursă socială – 300 lei/lună;
 • bursa de excelenţă olimpică I/internaţională – 750-3.000 lei/lună;
 • bursa de excelenţă olimpică II/naţională – 700 lei/lună.
 • bursa mame minore- 700lei/luna

 

BURSA DE EXCELENTA

 1. Se acordă pentru elevii care obtin premiile I, II, III la etapele nationale ale olimpiadelor scolare organizate de M.E.
 2. Pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.
Cerere tip bursa excelență descarcă AICI

BURSA DE MERIT

 1. Se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă  de liceu în ordine descrescătoare a mediilor generale anuale.
 2. În situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50 lista se extinde.
 3. Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior (iunie )
 4. 4. Se acordă pentru 30% din elevii  fiecarei clase a IX-a  în ordine descrescătoare a mediilor de admitere în învățamântul liceal sau profesional.
 5. Se acordă pentru elevii  care ai obtinut premiile I, II, III la etapele judetene ale olimpiadelor scolare recunoscute de M.E., conf calendare competitii.
 6. Se acordă pentru elevii  medalii de aur la campionatele nationele organizate de federatiile sportive.

PRECIZARI:

 • Bursa de merit se poate cumula cu oricare dintre bursele sociale.
 • Bursa de merit se poate cumula cu bursa tehnologica doar la clasa a IX-a
 • Beneficiarii de bursa de merit  nu vor fi cuprinsi si in lista burselor de excelenta olimpica I si II.
 • Daca numarul de elevi corespunzator procentului de 30% din numarul total de elevi dintr-o clasa este de 8,4 (elevi) acesta se rotunjeste la 9 elevi.

Cerere tip bursa merit descarcă AICI

BURSE SOCIALE

a) Venit

-          Pentru elevii proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimile 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. (˂949lei)

Salariul minim net = 1.898 de lei,

-          Persoanele care sunt cuprinse la calculul venitului sunt asimilate termenului de  FAMILIE:

 1. Soț și soție sau bărbat și femeie necăsătoriți, care dovedesc domiciliul comun.
 2. Copii necasătoriți  ai soților sau a fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 ani dacă urmează o formă de învățământ la zi.
 3. Persoana/ persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților. (Legea 272/2004   ART. 104)

 

b)      Elevii cu unul sau ambii părinți decedați și elevii asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasament (fără a se lua în calcul venitul)

 

c) Elevii care provin din familii monoparentale

 

Prin "persoană singură din familia monoparentală" se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este necăsătorită (Copii nerecunoscuți de tată);

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) al/a cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) al/a cărei soţ/soţie se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) al/a cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e).

 

PRECIZARI:

 • Fără a se lua în calcul venitul

Cerere tip bursa monoparentală descarcă AICI

d) Elevii cu deficiențe/ afectări funcționale

-          Acordarea se face pe baza Certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), ORIGINAL, cu luare în evidență de către medicul de familie/medic cabinet scolar  conform O.M. nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopshiosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap.

 

Definirea afectiunilor in anexa alaturata!

Cerere tip bursa medicală descarcă AICI

PRECIZARI:

 • Fără a se lua în calcul venitul

 

Legea 272/2004   ART. 104

(1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.

(2) Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.

(3) Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat.

 

Cerere tip bursă sociala descarcă AICI

Declarație tip bursă socială descarcă AICI

PRECIZARI FINALE BURSA SOCIALA

Elevii care acumuleaza 10 sau mai multe absente nemotivate pe luna nu primesc BS pe luna in curs

Bursa sociala se poate cumula cu :

 • Bursa de excelenta olimpica  I sau II
 • Bursa de merit
 • Bursa tehnologica

 

 

BURSE MAME MINORE

Bursa se acorda elevelor din unitate care frecventeaza cursurile de zi si au 1 copil/copii propriu/ proprii in intretinere

Elevele care acumuleaza 60 sau mai multe absente nemotivate pe luna nu primesc bursa pe luna in curs

 

Cerere tip bursa mame minore descarcă AICI

 

BURSA TEHNOLOGICA (PROFESIONALA)

Bursa se acorda elevilor de la scoala profesionala, care nu repeta anul scolar  (exceptie - motive medicale) si care nu aculumeaza 10 sau mai multe absente nemotivate intr-o luna.

 

IMPORTANT

Actele necesare motivarii absentelor din luna in curs se aduc in termen de 7 zile de la reluarea activitatii elevului.

 1. 1. DOSARELE CU DOCUMENTELE SOLICITATE PENTRU ACORDAREA BURSELOR VOR FI DEPUSE OBLIGATORIU CU CERERE SI ACTE DE STARE CIVILA,  IN TERMEN DE 25 ZILE CALENDARISTICE DE LA INCEPUTUL ANULUI SCOLAR  - 5 OCTOMBRIE 2023.

 1. 2. DOSARELE INCOMPLETE SAU INCORECTE  POT FI COMPLETATE IN MAXIMUM 5 ZILE LUCRATOARE- 13 OCTIMBRIE 2023. (INCOMPLET NU INSEAMNA DOSARE FARA CERERE SI ACTELE DE STARE CIVILA)

 1. 3. PE 6 OCTOMBRIE 2023, DIRIGINTII VOR PREDA DOSARELE DE BURSA ȘI TABELELE CU BURSELE DE MERIT LA COMISA DE BURSE.

 1. DIRIGINTELE  SPRIJINA ELEVII MAJORI SAU PARINTII ELEVILOR MINORI SI COORDONEAZA PROCESUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSELOR. ( conform art .8 , alin 3 din Ordinului nr 6238/08.09.2023).

 

 


ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE BURSE

AN ȘCOLAR 2022-2023

 

 

 

1.BURSA DE MERIT

Condiții de aplicare:

 • rezultate obținute la învățătură se acordă elevilor care:

ð au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/ în anul școlar anterior 2021-2022 (elevii claselor X-XII);

ð au obținut media de admitere în învățământul liceal de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, 2021-2022, pentru elevii din clasa a IX-a- adeverința se ridică de la școala

generală.

2.BURSA DE STUDIU

Ordinea actelor în dosarul cu șină: cererea tip; copii acte de identitate membrii familiei; adeverință elev;

adeverință elev/student frați școală/facultate; adeverință venituri (salariu+bonuri/șomaj/ajutor social/cupoane pensie), unde este cazul/declarație notarială pentru persoanele fără venit; talon alocație suplimentară; talon/extras de cont alocație de stat /fiecare copil al familiei; adeverințe ANAF; adeverință pământ; cupoane pensie

alimentară/dovada că nu o primește; hotărâre de divorț etc.

Venitul lunar mediu net pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu:

-1540 lei pentru salariatul care are în întreținere 1 persoană;

1556 lei pentru salariatul care are în întreținere 2 persoane;

1572 lei pentru salariatul care are în întreținere 3 persoane;

1604 lei pentru salariatul care are în întreținere 4 persoane sau mai multe.

Condiții de aplicare:

ð Cumulativ venit și situația la învățătură:

 • Venit mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie

și

 • Media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior 2021-2022 (pentru elevii claselor X-XII)- secretariatul depune la dosar adeverința.
 • Media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior (pentru elevii din clasa a IX-a)-adeverință de la școala generală
 • Ø Acte care dovedesc venitul net pe ultimele 3 luni al tuturor membrilor familiei:

a.Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei (certificat de naştere sau carte de identitate)

b.Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul absenţelor nemotivate acumulate în anul şcolar anterior (2021-2022)

*Elevii de clasa a IX-a vor aduce adeverințele cu media de admitere și numărul de absențe de la unitatea

școlară unde au absolvit anul școlar 2021-2022;

c.Adeverință de elev/student pentru frații care învață în alte unități școlare/ facultate

d.Adeverință în original cu salariul net, defalcat pe fiecare lună + valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e

cazul/să se precizeze dacă nu s-a beneficiat de tichete (iunie, iulie, august 2022);

e.Adeverință șomaj pe ultimele 3 luni, unde este cazul, (iunie, iulie, august 2022);

f.Adeverințe ajutor social pe ultimele 3 luni, unde este cazul (iunie, iulie, august 2022);

PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ „BANI DE LICEU”

Dosarele se depun până la data de 25.09.2022 și se poate completa până la 30.09.2022.

 

 

 

ACTE NECESARE:

1.     CERERE TIP (diriginte) se completează şi se înregistrează la secretariat până la 25 septembrie 2022 (nu se completează venitul);

2.  Copie după actul de identitate cu precizarea: „în conformitate cu originalul” urmată de semnătura unui membru al comisiei;

3. Adeverinţă în original cu VENITUL BRUT LUNAR realizat de fiecare membru de familie (unde e cazul) pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2022 (inclusiv valoarea tichetelor de masă); dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe adeverinţa de venit;

4.  DECLARAŢIE NOTARIALĂ (pentru persoanele din familie care nu au realizat venit);

5.  Adeverinţă venit agricol de la Primărie în care să se precizeze venitul agricol anual sau lunar pe familie sau membru de familie (indiferent daca are sau nu venit);

6.  Adeverinţă de venit fiscal (de la FISC pe anul 2022);

7.  Anchetă socială de la Primărie din care să rezulte veridicitatea declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei ( 12 octombrie);

 1. 8. Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul absenţelor nemotivate acumulate în anul şcolar anterior (2021-2022)-secretariatul depune la dosar adeverințele.

*Elevii de clasa a IX-a vor aduce adeverințele de la unitatea școlară unde au absolvit anul școlar 2021-2022;

9.  Adeverinţă de la şcoală pentru elevi sau studenţi;

 

OBSERVAŢII:

VENITUL MEDIU BRUT LUNAR pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni să nu depăşească 500 lei;

Nu se consideră venituri:

 • Alocaţia de stat;
 • Alocaţia suplimentară;
 • Bursele sociale şi de studiu.

Familia înseamnă: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copii lor necăsătoriţi care locuiesc împreună sau persoane necăsătorite care locuiesc împreună cu copiii;

DE CORECTITUDINEA ACTELOR ŞI COMPLETAREA DOSARULUI ESTE RESPONSABIL PĂRINTELE ŞI ELEVUL.

-DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ TOATE ACTELE CERUTE ŞI SĂ SE PREDEA LA TERMEN LA COMISIE. PÂNĂ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2022 ORA 14 (MAI PUTIN ANCHETA SOCIALA CARE SE VA ADUCE PINA IN 12 OCTOMBRIE


Admiterea în învățământul liceal 2022-2023

Înscrierea elevilor repartizați se va face în perioada 15-20. 07.2022 în intervalul orar 8-16

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX-A

ANUL ŞCOLAR 2022-2023

-  folie;

-       cererea de înscriere;

-       cartea de identitate (dacă este cazul) copie

-       certificatul de naştere  copie

-       adeverinţa cu notele, media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi media de admitere, original;

-       foaia matricolă pentru clasele  V – VIII (cu calculul mediei generale), original;

-       diploma de absolvire a învățământului gimnazial in COPIE

-       fişa medicală;

-       dovada de vaccinări;

-        copii nelegalizate după buletinul părinţilor;

Pentru cei care doresc cazare la  internatul școlii

-        15 lei cartela de masă/zi lucrătoare;

-        5,0 lei cazare/loc/zi calendaristică

Se platește lunar, integral, mai puțin vacanța de vară.

 

 

 

PROCES VERBAL SELECŢIE DOSARE 

POST VACANT MUNCITOR I 

 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” organizează în data de 28.09.2021, ora 13.00 concurs profesori calificați pentru ocuparea  a 504 ore vacante de fizică.

Dosarul cu actele specificate în anexa 1 la Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat se depune la secretariatul unității din strada Domnească, nr. 169, telefon  0236/465551, până luni, 27.09.2021, ora 11.00.

Anexa 1 poate fi descărcată de AICI(click).

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ POSTURI VACANTE

 

REZULTATE CONCURS ÎNGRIJITORREZULTATE CONCURS FOCHISTREZULTATE SELECŢIE DOSAREPOST VACANT FOCHISTPOST VACANT ÎNGRIJITOR

Anunț concusrs 1,5 posturi vacante de îngrijitorRezultate finaleRezultate selectie dosare  

POST VACANT MUNCITOR (CU ATRIBUȚII DE ȘOFER)

Rezultate finaleRezultate proba scrisăRezultate selectie dosare Anunţ IMPORTANT

Conform ordinului de ministru nr.3235/04.02.2021 începând de LUNI 08.02.2021 se vor relua cursurile pentru toate clasele (IX-XII). Conform statisticii DSP Galaţi, municipiul Galati se află în scenariul galben drept pentru care cursurile în format fizic (la şcoală) se vor desfăşura doar pentru elevii claselor terminale (clasele a XII-a şi clasa a XI-a profesională), iar pentru restul claselor (a IX-a , a X-a, a XI-a) orele se vor desfăşura DOAR în format ONLINE conform orarului.

Distribuţia pe săli a elevilor de clasa a XII-a şi clasa a XI-a P este următoarea

XII A - Sala 2 Extindere                                   XII D1  - Sala 5 Extindere                 XII N  - Sala 8 Extindere

XII B  - Sala 3 Extindere                                  XII D2  - Sala 6 Extindere                 XI P  - Sala 2 Corp A

XII C  - Sala 4 Extindere                                  XII M  - Sala 7 Extindere

 

Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului de Secretar ŞefRezultate selecţie dosare concurs pentru ocuparea postului de Secretar ŞefAnunţ pentru ocuparea postului de Secretar ŞefRezultate finale pentu ocuparea postului de muncitor bucătărieRezultate selectării dosarelor pentu ocuparea postului de secretar șefRezultate selectării dosarelor pentu ocuparea postului de muncitor bucătărieAnunţ pentru ocuparea postului de Secretar ŞefAnunţ pentru ocuparea postului de muncitor bucătărieAnunţ pentru ocuparea postului de profesor de matematică 

Anunț IMPORTANT

Conform Odrinului 5617/23.09.2020 privind suspendarea cursurilor care presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar

Cursurile se suspendă  începând cu data de 25.09.2020 şi până în data de 29.09.2020 inclusiv, se suspendă activitatea didactică ce presupune prezenţa fizică a elevilor şi a cadrelor didactice, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar în care sunt organizate secţii de votare pentru desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului secţiilor de votare administrat de Autoritatea Electorală Permanentă.

Mesaj la început de an școlar

2020-2021

Dragii elevi, trecem împreună prin provocări pentru care nu am fost pregătiți nici unii dintre noi și împreună, învățăm cum să facem față acestora.

Pornim în noul an școlar cu emoții, cu temeri, retrăind atât bucuria revederii, după o absență lungă de pe băncile școlii, cât și emoţia primei zile de şcoală, pentru cei care trec pentru prima dată pragul acestui colegiu.

Ne dorim să aduceți cu voi optimismul, încrederea și bucuria vârstei pe care o trăiți.

Sperăm că împreună vom înțelege necesitatea respectării, mai mult ca niciodată, a regulilor ce trebuie respectate pentru binele fiecăruia dintre noi dar și pentru binele celor dragi nouă.

Școala este pregătită să vă primească într-un mediu curat și ne dorim să fiți protejați și să vă bucurați de activitățile ce se vor derula pe parcursul noului an școlar.

Ne întâlnim, luni, 14.09.2020, cu elevii din clasele a IX-a, iar marți, 15.09.2020, cu ceilalți elevi conform programului afișat.

Vă dorim un an cu sănătate, împliniri şcolare şi profesionale, bucurii şi gânduri bune !

Colectivul Colegiului de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”

 

 

Program școlar

14.09.2020 – ora 9 -10.30

 • 9A – Corp B – Terenul de sport – dirig. Ghețău Camelia
 • 9B – Corp B – Terenul de sport – dirig. Milia Ioana
 • 9C – Corp A – Sala de festivități – dirig. Ichim Violeta
 • 9D -  Corp A – Sala de sport – dirig. Moscaliuc Cornelia
 • 9E – Corp A – Parcul aromat – dirig. Anton Raluca
 • 9M – Corp A – Cantina Sala 1 – Dumitru Mihaela
 • 9N – Corp A – Cantină Sala 2 – Baston Elena
 • 9P – Corp A – Zona băncuțe, curte – dirig. Ciobanu Elena

15.09.2020

Corp A

Ora 9.00

 • Sala 1 cantină - XIA diriginte Ion Dana
 • Sala 2 cantină - XIB, diriginte Şaigău Carmen
 • Sala de festivități - XIC, diriginte Rusu Ştefania
 • Sala de sport - XID, diriginte Sandu Marian

Ora 8.30

 • Toți elevii claselor a XII-a în sălile de clasă conform planificării

Corp B

Ora 8.30-10.00

 • Grupele 1 –clasele a 9-a și a 10-a în  sălile de clasă conform planificării

10-11 Igienizare spații

Ora 11-12.30

 • Grupele 2 –clasele a 9-a și a 10-a în sălile de clasă conform planificării

16.09.2020 - conform orarului

Corp Extindere

 • Clasele a XII-a (100%)

Corp A

 • Grupa 1 – clasele a XI-a
 • Grupa 1 – clasele IXM,  IXN, XP, XIP

Corp B

 • Grupa 1 – clasele a IX-a ind. alim., IXP
 • Grupa 1 – clasele a X-a ind. alim și alim. publică

În atenția părinților și elevilor Colegiului de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” Galați

Scenariul de organizare și desfășurare a activității unității noastre școlare care  a fost aprobat de către ISJ Galați este SCENARIUL GALBEN. Acest scenariu prevede participarea  zilnică a elevilor de clasa a XII-a, iar ceilalți din  clase a IX-a –XI-a prin rotație la 1 săptămână (grupa1 în săptămânile impare și grupa 2 în săptămânile pare), cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Având în vedere prevederile din Ordinul nr. 5487 din 31 august 2020, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru îmbolnăvirea cu virusul SARS-CoV-2, vă informăm că:


1. Activitatea școlii noastre începe  în data de  14.09.2020, după un program bine stabilit.


2. Elevilor li se va monitoriza, la venire,  temperatura cu  termoscanerul Toate clasele sunt dotate cu dezinfectant pentru mâini și coșuri pentru colectarea măștilor uzate.


3. Masca de protecţie este şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi în exterior). Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.


4. NU se organizează  Festivitate de deschidere, ca în ceilalți ani. Părinții îi pot însoți pe elevi, doar până la poarta școlii.

 

5. Vor avea loc instruiri periodice: în prima zi de şcoală şi cel puţin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi de prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2.


7. Elevii trebuie să respecte distanțarea de 1 m între ei, pe întreaga durată a șederii lor la școală. Nu vor fi permise atingeri, îmbrățișări ori alte gesturi care implică vreun contact fizic.


8. Elevii își vor dezinfecta mâinile la intrarea lor în școală, în clasă, înainte și după folosirea toaletei și ori de câte ori va fi nevoie.


9. În sala de clasă băncile sunt așezate respectând distanța de 1m între elevi. Elevii vor fi îndrumați să se așeze în bănci respectând oglinda clasei, fără a se mai muta pe parcurs și în alte bănci.


10. Elevii nu vor împrumuta niciun obiect de la ceilalți colegi pe întreaga perioadă a șederii în școală.


Părinţii/aparţinătorii NU vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii.

Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii:

- Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
-  Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;

-  Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.

 

Va fi, cu siguranță o provocare pentru noi, toți!


Sănătatea copiilor dumneavoastră este o prioritate pentru noi.

Vom încerca să luăm toate măsurile necesare pentru siguranța și bunăstarea acestora!


Vă dorim un început de an școlar frumos, plin de emoții și de clipe minunate!

BACALAUREAT SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 202

Eventualele contestații se depun începând cu ora 14:00 până la ora 20:00.

Adresa de e-mail la care se trimit contestațiile on-line : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Cererea de contestatie se poate descărca de aici: ClickProba E)d) Miercuri 26.08.2020 Repartizare pe săliProba E)c) Marți 25.08.2020 Repartizare pe săliProba E)a) Luni 24.08.2020 Repartizare pe săliAbsolvenții Colegiului de Industrie Alimentară "Elena Doamna" vor susține probele examenului de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020 la adresa unității din str. Domnească nr.169 începând de Luni 24.08.2020 după cum urmează:

E)a) la Limba și literatura română  24.08.2020

E)c) la Matematică 25.08.2020

E)d) Proba la alegere a profilului și specializării 26.08.2020

ANUNŢDescărcare model cerere inscriere de aici.

 

Perioada de înscriere examen BACALAUREAT 2020 sesiunea august-septembrie este 13-24 iulie 2020 , aceasta se va face conform calendarului la secretariatul unității școlare între orele 8:00 și 14:00 sau pe adresa de e-mail a instituției.

 

CALENDAR SESIUNE AUGUST SEPTEMBRIE

Cereri de înscriere tip pentru examenul de BACALAUREAT 2020 sesiunea august-septembrie

Cerere pentru absolvenţii din SERIA CURENTĂ profilul RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI descarcă aici

Cerere pentru absolvenţii din SERIA CURENTĂ profilul SERVICII descarcă aici

Cerere pentru absolvenţii din SERIA ANTEROARĂ descarcă aici

BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE 2020

Conform calendarului desfășurării examenului de bacalaureat contestațiile se vor depune la centrul de examen sau on-line  începând de marți 30.06.2020 ora 16:00 până la ora 20:00  și miercuri 01.07.2020 de la ora 8:00 până la ora 12:00

Adresa de e-mail la care se trimit contestațiile on-line : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Cererea de contestatie se poate descărca de aici: ClickÎNSCRIERE ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 2020-2021BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE 2020

 

Subiectele și baremele se pot descarca din linku-ul următor: Subiecte și bareme

Repartitia la proba E)d) pentru Joi 25.06.2020Subiectele și baremele se pot descarca din linku-ul următor: Subiecte și bareme

Repartitia la proba E)c) pentru Miercuri 24.06.2020Subiectele și baremele se pot descarca din linku-ul următor: Subiecte și bareme

Examenul de bacalaureat 2020 sesiunea Iunie-Iulie incepe LUNI 22.06.2020

 

Candidații se vor prezenta la centrul de examen (COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA") începând cu ora 7:30 pâna la ora 8:30, când se va opri accesul candidațior in unitate.

Repartiția la proba E) a)  pe săli o puteți găsi in listele de mai jos: 

 

 

 

 

 

CALENDAR EXAMEN BACALAUREAT 2020 SESIUNEA IUNIE

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR  PENTRU ABSOLVENȚII DIN SERIILE ANTERIOARE SE VA FACE ÎN PERIOADA 03-10.06.2020, ÎN INTERVALUL ORAR 08:00-15:00

 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR DIN SERIA CURENTĂ SE VA FACE CONFORM PROGRAMĂRII AFIȘATE MAI JOS

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMARE PREGĂTIRE PENTRU BACALAUREAT2020 PENTRU ELEVII DIN SERIA CURENTĂ

prezenta elevilor se face doar cu acordul părinților după programul de mai jos:

  

 

 

 

 

 


2020

 

 

INFORMARE PUBLICĂ

Ca urmare a prevederilor Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, vă informăm că:

SE SUSPENDĂ ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL DIN CADRUL COLEGIULUI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ”ELENA DOAMNA” GALAȚI, IAR SERVICIILE:

 • SECRETARIAT,
 • CONTABILITATE,
 • BIBLIOTECA ȘCOLARĂ

VOR FI ÎNCHISE ÎN PERIOADA 12 -31 MARTIE 2020.

PETIȚIILE SE POT TRIMITE ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ FOLOSIND MIJLOACE DE COMUNICARE LA DISTANȚĂ – POȘTA ELECTRONICĂ LA ADRESA

elenadoamna_gl @ yahoo.com

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

2019

 

Anunț concurs fochist 2019Rezultate concurs ÎNGRIJITOR 2019Rezultate concurs FOCHIST 2019Concurs Fochist 2019Concurs Îngrijitor 2019Examen promovare pe post 2019 

Anunț posturi vacante 2019Concurs Fochist 2019Concurs Îngrijitor 2019Concurs muncitor bucatarie 20192017

Concurs Muncitor Bucătărie 2017 (Reafisare)Concurs Muncitor Bucătărie 2017Concurs Paznic 2017Concurs Fochist 2017Concurs Pedagog Şcolar 2017Concurs DirectorRezultat concurs magazinerRezultat concurs fochistRezultat concurs bucătarRezultate proba scrisă magazinerRezultate concurs secretarRezultate proba scrisă Secretar
Posturi vacante

MagazinerBucătarFochistRezultate selectare dosareAnunţ - Concurs Secretar

Rezultate concurs Pedagog Şcolar